Personalens erfarenheter av hot och våld inom Statens Institutionsstyrelse SIS särskilda ungdomshem

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Hot och våld förekommer ofta inom de särskilda ungdomshemmen och behandlingsassistenterna som arbetar närmast de unga, är de som är mest utsatta för hot och våld. Att arbeta i en miljö där risken för att utsättas för hot och hot om våld utgör en väsentlig arbetsmiljörisk och medför även stora påfrestningar för personalen. De teorier som tillämpats är Libskys (1980) teori om gräsrotsbyråkratin, Goffmans (2007) teori om team och Giddens (1997) teori om tillit och trygghet Syftet med denna c-uppsats är att undersöka vad personalen på SiS institutionerna har för erfarenheter av hot och våld, hur de hanterar dessa erfarenheter, vilka upplevelser och risker som personalen utsätts för inom SiS särskilda ungdomshem. För att få svar på dessa frågor utformades en enkät med 20 frågor som skickades ut via epost till 120 yrkesverksamma behandlingsassistenter på de 24 olika särskilda behandlingshemmen inom SiS fyra regioner, Södra regionen, Västra regionen, Mälardalsregionen och Norra regionen via. Resultatet visade att 52 av 69 respondenter från 24 institutioner hade varit med om ett hot och/eller våldssituation. De vanligaste hot och våldsituationen personalen varit med om var obehaglig upplevelse, tät följt av användning av föremål/vapen, sparkar och knuffar. 90 % av respondenterna ansåg att hot och våld ökat under det sista året på respondenternas arbetsplats. Majoriteten mådde dåligt efter händelsen och ungefär hälften personalen hade övervägt att sluta sitt arbete på grund av de risker som de kan utsättas för. De risker som personalen ansåg vara främst var oron för sin egen säkerhet i arbete. Studien påvisade även att arbetskamraterna på respondenternas arbetsplats var viktiga och majoriteten hade förtroende och kände sig trygga med sina arbetskamrater.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)