Revisorns oberoende ställt mot revisionskvalitén : en studie ur ett intressentperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

Sammanfattning:

Debatten om revisorns oberoende, revisionskvalité och icke-revisionsrelaterade tjänster har varierande åsikter både i litteratur och samhälle. Studier har ofta fokuserat på interna förhållanden mellan revisorn och företagsklienten vilket utgör agentförhållanden ur ett företagsperspektiv. Studiens syfte är därför att utvidga den tidigare litteraturens fokus genom att undersöka en specifik intressents perspektiv gällande revision. Vi har valt att inrikta studien på banker eftersom de utgör en essentiell aktör för organisationer och samhället. Studien är kvalitativ och 12 personliga intervjuer genomfördes för insamlandet av det empiriska materialet. Bankernas perspektiv på revision studeras utifrån fyra aspekter, vilka är: roll i samhället, nationell kultur, internationalisering och Corporate Social Responsibility (CSR). Teorier såsom professionsteorin, intressentteorin, kulturdimensionsteorin och resursberoendeteorin genomsyrar uppsatsen.

Resultatet visar att banker förutsätter revisorns oberoende men till följd av kreditvärdighetsbedömningen vid företagslån blir revisionskvalitén en viktigare aspekt. När det gäller tillhandahållandet av icke-revisionsrelaterade tjänster ser bankerna vissa risker. Resultatet visar att bankernas perspektiv på revision influeras av CSR, media och Finansinspektionen vilket innebär att banker har divergerande preferenser för icke-revisionsrelaterade tjänster. Banker har även ett indirekt inflytande på revisorerna, vilket indikerar att revisionsbranschen bör blir mer medveten kring specifika revisionsintressenter och det kan därför vara angeläget för revisorer att tillgodose bankens revisionsintresse. Studien kan bidra till en sådan förståelse. Slutligen, framgår det att intressenters uppfattningar kan variera över tid vilket innebär att intressentperspektivet inte är statiskt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)