Upprepning och upprepning : Om Gilles Deleuze och möjligheten till en rhizomatisk litteraturvetenskap

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen undersöker möjligheten till en rhizomatisk litteraturvetenskap, i enlighet med Gilles Deleuzes (och i viss mån Félix Guattaris) distinktioner mellan träd-tänkande och rhizom-tänkande, och mellan det släta och det räfflade, och strävar i detta efter att dels vara en teoretisk diskussion kring möjligheten till en sant rhizomatisk litteraturvetenskap, dels efter att själv vara ett praktiskt exempel på en rhizomatisk uppsats. Båda ansatserna hamnar på olika sätt i slutsatsen att en rhizomatisk litteraturvetenskap är svår (eller omöjlig) att uppnå, men att den för den sakens skull inte nödvändigtvis är mindre eftersträvansvärd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)