4D-Simulering för tids- och produktionsplanering av ett anläggningsprojekt

Detta är en M1-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Författare: Anna Jakobsson; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: ¨ I dagsläget sker det stora förändringar inom bygg- och anläggningsbranschen. De höga byggkostnaderna medför att branschen måste utveckla nya metoder för att effektivisera byggprocessen som på sikt leder till minskade kostnader och ökad lönsamhet för alla aktörer. Byggnads informations modellering (BIM) är en metod som skapat nya möjligheter och förutsättningar i bygg- och anläggningsprojekt. Två av de nya möjligheterna är 4D-simulering och kollisionskontroll. Själva rapportens struktur börjar med en teoretisk del om vad som är generellt för projektet där bland annat BIM och 4D-modellering förklaras. Sen följer det en praktisk del där en kartläggning över hur man skapar en 4D-simulering och kollisionskontroll med hjälp av programvaran Navisworks Manage 2015 förklaras. Som stöd i processen arbetar alla aktörer i Microsoft SharePoint för att samordna och dela filer. 4D-modellering har visat sig ha stor betydelse inom husprojekt men för anläggningsprojekt befinner sig utvecklingen av metodiken i ett tidigt skede och det är ytterst oklart hur 4D-modellering kan användas inom området. Examensarbetet har därför som syfte att kartlägga hur 4D-modellering kan användas i ett riktigt anläggningsprojekt och hur tillvägagångssättet är för att skapa modellen. Det är många organisationer ute i landet som inte har en gemensam databas att arbeta i som faktiskt BIM föreskriver och som många stora beställare t.ex. trafikverket kräver. Här ligger Sweco före genom att de arbetar med en integrerad webbservice. Med de arbetsmetoder som används som tar tillvara på information från tidigare projekt på samma områden och hanterar dessa under dess livscykel är Sweco idag en konkurrent som ligger långt fram i utvecklingen av BIM i branschen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)