Anabola steroider är inget mirakelmedel En kvalitativ studie av AAS-användning på gym

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Författare: Tim Frederiksen; [2018]

Nyckelord: dopning; AAS; gym; livsstil; effekter;

Sammanfattning: Studien är en kvalitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer med fem gymtränande personer utanför idrottskontexten, som använder eller har använt anabola androgena steroider (AAS). Studien har tagit del av deras erfarenheter och upplevelser av sitt bruk och hur de samspelar med personer i sin träningsmiljö. Syftet var att undersöka hur gymtränande personer resonerar kring sitt AAS-bruk i relation till hälsa och risker, identifiera drivkrafter och påverkansfaktorer bakom bruket samt undersöka och belysa eventuella samband mellan användning av AAS och träningsmiljön. Resultatet visar att samtliga respondenter var villiga att förbise riskerna med AAS för att istället fokusera på de positiva effekterna. Respondenterna som fortfarande brukar säger sig bara ha positiva effekter av AAS. De anser att de har kontroll på sitt bruk och goda kunskaper om preparaten. Övriga respondenter har avslutat sitt bruk på grund av psykiska och fysiska bieffekter av AAS. Samtliga respondenter fick inledningsvis positiva effekter av AAS-bruket i form av ökad energi och styrka samt snabbare återhämtning. Det var effekter som var betydelsefulla i processen att bygga eller upprätthålla en muskulös, stark och vacker kropp. Resultatet visar att de positiva effekterna av AAS förstärkte drivkraften för flera av respondenterna att fortsätta sitt bruk. Resultatet visar även på att det finns ett samband mellan AAS-bruk och träningsmiljön. Respondenternas uppfattning är att personer i deras träningsomgivning har påverkat dem att börja använda AAS. Socialisationen in i gymkulturen har varit en process, där respondenterna har blivit en del av en gemenskap och tillägnat sig attityder, normer och värderingar. Det har varit ett sätt att hitta och bekräfta sin identitet, där självkänslan stärkts i takt med muskelutvecklingen. Förändringarna har utvecklats till en livsstil som kräver hård träning och extrem noggrannhet med kosten. För flera av respondenterna har träningen lett till kroppsfixering. Deras berättelser bekräftar att den vackra kroppen har blivit ett tecken på status och framgång. Genom att visa en vältränad och muskulös kropp signalerar de kontroll och viljestyrka.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)