Förbättrad plockkvalitet - ett kvalitetsprojekt vid DSV solution AB

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

Författare: Lina Hult; Lisa Nilsson; [2009]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Detta examensarbete har utförts vid institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings Tekniska Högskola. Uppdragsgivare har varit DSV Solutions AB i Norrköping som önskade att ett kvalitetsprojekt skulle genomföras i lagret på Händelö. Syftet med arbetet är att förbättra lagret hos utvalda kunder på DSV Solutions AB i Norrköping. Med en förbättring av lagret menas mindre felplock samtidigt som lagret inte får ökade kostnader av eventuella förändringar. Åtgärder för att förbättra effektiviteten har också genomförts då det fanns förhoppningarna om att plockarna skulle känna mindre stress om de hann plocka fler order under en viss tid jämfört med innan.

I dagsläget har företaget fyra kunder i sitt lager och detta arbete fokuserar på två av dessa kunder. I rapporten kallas dessa kunder Kund 1 och Kund 2. Arbetet genomförs i tre olika delar där den första delen är en informationsinsamlig, den andra delen är analys och den sista delen är en ekonomisk analys. En omfattande informationsinsamling gjordes som underlag till analysen och den innefattade både egna observationer på lagret och information från affärssystemet. Analysen som genomfördes utvärderade olika förbättringsåtgärder som DSV Solutions har för avsikt att jobba vidare med efter examensarbetes slut. En åtgärd som togs i bruk under arbetets gång var dubbla plockplatser på lagerutrymmet för företagets största kund samt även en åtgärd för att sära på vissa artiklar. Den ekonomiska analysen ska visa de kostnadsbesparingar man gör på de åtgärder som analysen utvärderar. Denna analys visade på kostnadsbesparingar om man genomförde dubbla plockplatser. Kostnaden efter införandet av dubbla plockplatser minskade med 22 procent.

Andra åtgärder som analyserades under arbetets gång var artikelgrupper, frekvensläggning, ändring av reklamationsprocess och ändring av arbetsprocesser. Alla förslag som har arbetats fram under projektet har sammanställts i en manual till DSV som de kan jobba vidare med. Även ett antal förslag på åtgärder som inte har analyserats har också tagits med i manualen. Detta är sådant som det inte har funnits tid till att analyserar under projektet men som ändå kan vara värt att titta på.

Uträkningar visar på att frekvensläggning borde genomföras för att minska sina kostnader. Vidare så kan det även vara värt att förändra olika arbetsprocesser på lagret för att öka effektiviteten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)