Australia as a market for Swedish small andmedium sized biotechnology companies

Detta är en M1-uppsats från KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

Sammanfattning:

En liten andel av de svenska små och medelstora bioteknikföretagen finns representerade på den

australiensiska bioteknikmarknaden. En enkätundersökning, utförd bland 96 svenska bioteknikföretag,

visar att kunskapen och intresset för marknaden är relativt låg. Den främsta anledningen till detta är

det geografiska avståndet och bristen på resurser för att undersöka nya marknader. Eftersom de flesta

bioteknikföretag erbjuder nischade produkter med en liten inhemsk marknad är det nödvändigt att

undersöka alla möjliga marknader och att en marknad inte ignoreras endast på grund av dess

geografiska avstånd. Denna rapport belyser den australiensiska bioteknikmarknaden och analysera

dess potential för svenska små och medelstora bioteknikföretag genom att marknadens attraktivitet och

strategiska betydelse utreds. För detta ändamål studeras ett antal faktorer som exempelvis marknadens

storlek, tillväxt, stödjande organisationer, kluster, konkurrenssituation och barriärer som hindrar

inträde. För att svara på vilka möjligheter samt begränsningar som finns vid etablering av någon form

av verksamhet i Australien har ett teoretiskt ramverk valts ut, ett flertal intervjuer med svenska och

australiensiska myndigheter, rådgivare och företag genomförts och lokala influenser har studerats på

plats i Australien. Flera viktiga aspekter, rön om potentiella möjligheter, samt begränsningar för

svenska bioteknikföretag diskuteras och presenteras i denna rapport.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)