Kvinnors upplevelser av livmoderhalscancer. En litteraturstudie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Livmoderhalscancer är en vanlig sjukdom och att drabbas är en individuell upplevelse. Sjukvårdspersonalen har en viktig roll i att hjälpa kvinnorna att hantera upplevelsen. Syfte: Att belysa kvinnors upplevelser av livmoderhalscancer. Metod: Litteraturstudie där 10 artiklar inkluderats. Resultat: Tre huvudkategorier: Fysiska, psykiska och sociala upplevelser samt åtta underkategorier: kroppsliga förändringar, sexuell dysfunktion, oro över sexualitet, att drabbas av fatigue, förändrad syn på livet, förändrad kvinnlig identitet, betydelse av stöd från omgivningen och förändrade relationer identifierades. Slutsats: Livmoderhalscancer kan påverka den kvinnliga identiteten negativt. Sexuell dysfunktion och oro i samband med sex är förekommande och det finns brister i informationen som ges om komplikationer. Stöd från närstående och sjukvården är viktigt för att kunna hantera livmoderhalscancern.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)