Vault: Merging relational learning and mobile learning with the philosophy of Parkour

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Författare: Kristoffer Linderman; [2018]

Nyckelord: relational learning;

Sammanfattning: Denna uppsats presenterar forskning som belyser de förändringar inom utbildningsystemen somföljt i och med utvecklingen av internet, sociala medier, online kommunikation och utbyte avkunskap online. Under det senaste årtiondet har sättet människor lär sig på förändrats från dettraditionella klassrummet, som enbart använder sig av tryckt material, till det modernaklassrummet som nyttjar digitalt material [1]. Electronic learning (e-learning) innebär av attanvända sig av digitala material istället för det traditionella tryckt materialet [2]. Mobilelearning tar detta koncept ett steg längre genom att kombinera individuellt lärande medvarsomhelst och närsomhelst lärande [2]. Detta möjliggörs till stor del av den teknologiskautvecklingen inom mobila enheter [3]. Relational learning är ett sätt att lära där individen lärfrån andra genom ett gemensamt utbyte av idéer och kunskap [4].Parkour, eller konsten av rörelse, har av O’Grady blivit presenterat som en kollaborativläromodell [5].Utövare av parkour kallas traceurs och när traceurs utövar parkour blir parkourett verktyg för aktivt lärande. Med detta lärande blir förståelse och överkommandet av hinderen läromodell. Detta är en läromodell där vetandet och upprepandet är nyckeln till traceurssträvan efter lärandets berusning. Med lek förvandlar parkour sin omgivning till en miljö förlärande. Med hjälp av parkour tar traceurs över ägandet av sitt egna lärande och hittarmöjligheter att kunna uttrycka sig själva [6]. En naturlig del av parkour är vikten som läggs påatt vara medveten om sina egna förmågor och mål med sitt lärande. Genom att dela med sigav resultatet av detta lärande skapas basen av den kollaborativa läromiljön hos parkour.I denna uppsats presenteras en mobil Android applikation: Vault. Vault kombinerar mobilelearning med relational learning och använder sig av fördelarna av den kollaborativaläromodellen som existerar inom parkour. Tre populära mobila applikationer ämnade för lärandehar analyserats. Denna analys i samband resterande resultat har varit med och format designenoch utveckling av den presenterade applikationen Vault.Vault är även testad för att mäta dess potentiella fördelar av att användas som en allmänutbildningsapplikation, med ett fokus på relational learning. Detta test är beskrivet ochresultaten är presenterade. Avslutningsvis återfinns en diskussion angående resultaten från bådetestet av applikationen samt analysen och det teoretiska materialet som presenterats iuppsatsen. Denna diskussion följs av en sammanfattning som även innehåller förslag påframtida forskningsområden som kan utforskas vidare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)