Saldoavvikelser i producerande företag : En fallstudie på Getinge Disinfection AB

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Sammanfattning Kurs: Examensarbete i Logistik för Civilekonomprogrammet, 30 hp, 4FE19E.  Författare: Jakob Bergman och Jim Andersson. Examinator: Peter Berling Handledare: Peter Berling  Medbedömare: Hana Hulthén Titel: Saldoavvikelser i producerande företag, en fallstudie på Getinge Disinfection AB. Bakgrund: En välfungerande lagerhållning är en väsentlig grundsten för ett företags framgångar. I takt med att lagerhållningen blivit mer automatiserad och effektiviserad ställs högre krav på att informationen om lagersaldon stämmer överens med verkligheten. Saldoavvikelser är ett utbrett problem som kan påverka många olika delar av en verksamhet, såsom felaktiga underlag för inköp, den dagliga driften och företagets servicegrad. Fallföretaget Getinge Disinfection AB upplever främst att saldoavvikelser på företaget får effekt på den dagliga driften, något som denna studie ämnar undersöka. Syfte: Studien syftar till att identifiera konsekvenser och orsaker till saldoavvikelser på Getinge Disinfection AB samt ge förbättringsförslag som kan reducera saldoavvikelser på företaget. Metod: Denna studie har en kvalitativ forskningsstrategi. Vidare är studiens forskningsdesign en fallstudie då den endast undersöker ett fall ingående och detaljerat. Resultat: Studien fann att saldoavvikelser kan uppstå i alla steg i den studerade processen, med varierande primära orsaker i de olika stegen i processen. Bland de konsekvenser som funnits är de främsta icke-värdeskapande aktiviteter, opålitliga underlag för inköpsbeslut, OOS och ökade ledtider. Majoriteten av orsakerna grundar sig i den mänskliga faktorn, det vill säga att anställda inte följer rutiner eller gör misstag i processen. Dessa misstag kan ske i olika aktiviteter i processen och det finns olika primärorsaker beroende på var i processen misstaget sker. Vidare har författarna tagit fram förbättringsförslag för att effektivisera Getinge Disinfection ABs produktionsprocess. De mest lämpliga förbättringsförslagen är att skapa förståelse om saldoavvikelser bland de anställda, införa Cycle counting, digitalisera olika aktiviteter och utvärdera det nuvarande artikelsortimentet. Nyckelord: Saldosäkerhet, Saldoavvikelser, Producerande företag, Medicinteknik, Life Science, Assemble to Order, ATO, Cycle Counting, RFID, Streckkoder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)