”Men nu när vi är fler så krävs det ju mer…” : En kvalitativ studie om företagsidentitet i en expansiv fas

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Denna kvalitativa studie uppmärksammar det aktuella begreppet företagsidentitet, där fokus riktas mot upplevelserna av denna under en organisatorisk förändring. Tidigare forskning visar hur styrkan i en företagsidentitet påverkar men även påverkas av graden av engagemang hos medarbetare gentemot organisationen samt känslan av tillhörighet. Forskningsfältet lyfter hur drastiska organisatoriska förändringar påverkar identiteten och processen av hur identitetsförändringar ser ut. I kontrast till de fall forskningsfältet tar upp undersöker denna studie ett företag som går igenom en successiv tillväxt vilket präglas av en optimistisk anda. Studiens syfte är att utifrån ett medarbetarperspektiv undersöka hur den upplevda företagsidentiteten påverkas av den pågående expansionen på detta enskilda företag. Det empiriska materialet utgörs av semistrukturerade intervjuer med både fält- och kontorsbaserad personal. För att analysera materialet har teorier ur det symbolisk interaktionistiska perspektivet valts, vilka baseras på sociologerna Randall Collins och Richard Jenkins. Resultatet av undersökningen visar på en upplevd stark företagsidentitet som upprätthålls genom en kollektiv delad mening av vad företaget är och vad det står för. Vidare upplevs expansionen påverka främst den sagda sammanhållningen och gruppdynamiken i organisationen. Det lyfts även hur expansionen har resulterat i ett behov för ett mer processtyrt förhållningssätt till arbetet med identiteten, och då främst sett till hur den interna kommunikationen i organisationen förs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)