Likvärdig utbildning för barn i behov av särskilt stöd : En studie om om förskollärares uppfattningar kring att ge barn i behov av särskilt stöd en likvärdig utbildning i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare beskriver att de kan ge barn som är i behov av särskilt stöd en likvärdig utbildning i förskolan. Studien utgår ifrån en kvalitativ forskningsdesign och vi intervjuade åtta förskollärare. De teorier vi utgår ifrån är den sociokulturella teorin och relationellt perspektiv. Resultatet vi fick fram visade att förskollärarna som deltog i studien utgår ifrån olika metoder och verktyg för att kunna inkludera barn i behov av stöd i utbildningen. Resultatet visade även att miljön och förhållningsättet har stor betydelse för att ge barn i behov stöd förutsättningar till inkludering, lek och samspel. De slutsatser vi kom fram till var att miljöns utformning, förskollärares förhållningsätt samt att verktyg och metoder är tre betydelsefulla faktorer för att barn i behov av stöd ska få förutsättningar till en likvärdig utbildning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)