Rörelsens effekt på inlärning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Författare: Jeanette Lilja; Petra Ellioth; [2020-07-16]

Nyckelord: Rörelse; Lärande;

Sammanfattning: Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om lärarnas uppfattningar och tankar kring rörelseaktiviteter och vilka effekter, om några, de har på elevers inlärning. Vi valde att använda oss av enkäter för att samla lärares uppfattningar och tankar. Vi fick svar från 19 lärare inom olika skolverksamheter. Vi har valt att utgå från en fenomenografisk forskningsansats som är en del i den kvalitativa metoden. Vi kom framtill att våra resultat stämmer överens med tidigare forskning som visar att lärare är positivt inställda till rörelserpauser i klassrummet. Vi fann att lärare ibland undviker rörelsepauser trots påvisade positiva effekter hos eleverna på grund av enstaka elever som inte klara avbrott. Några av lärarna hade lite eller inga erfarenheter av rörelsepauser och dess effekter. Men ställde sig positiva till att lära sig mer om detta inom snar framtid. Under studien kom vi fram till hur väldigt viktigt det är med rörelsepauser och att vi låter det bli en del av undervisningen i skolan under hela dagen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)