Hur svenska skolan arbetar med integration och mångfald.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Integration är viktig både för elevernas skolgång och deras senare intåg i samhället som välanpassade medborgare. På grund av detta samband är det viktigt att bedriva vidare forskning inom detta område. Syfte med uppsatsen är att undersöka hur lärare från fem skolor upplever integrationen av elever med utländsk bakgrund i den svenska skolan samt hur deras arbete med mångfald och integration ser ut. Studien använder en kvalitativ metod med tonvikt på genomförandet av intervjuer för att uppfylla syftet. I resultatdel redovisas studiens bearbetade empiriska data i tre teman, och ett subtema, som identifierats genom forskningsmetodens analysmodell. Studien konkluderar att det behövs ett större fokus på samverkan mellan skola och olika aktörer. Vad respondenterna lyfter fram ett flertal gånger under intervjuernas förlopp är att samverkan med föräldrar i mångkulturella områden är av stor vikt, men inte alltid lätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)