Vi lyfter omvårdnaden - om ni stöttar oss. Faktorer som främjar och hämmar införandet av en sjuksköterskeroll på avancerad nivå.

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Dagens komplexa sjukvård med bland annat en åldrande befolkning kräver att resurser i form av personal och kompetens optimeras för att en så god vård som möjligt ska kunna utföras. Specialistsjuksköterskor erhåller en högre kompetens efter avslutad specialistutbildning, vilket i sig leder till en högre patientsäkerhet om denna kompetens utnyttjas optimalt. Vissa inriktningar till specialistsjuksköterska på sjukhus i Sverige är, till viss del, otydlig och okänd vilket verkar leda till svårigheter vid införandet på avdelningar och mottagningar där rollen är helt ny. Syfte: Att granska och sammanfatta vetenskaplig litteratur om faktorer som påverkar införandet av en ny roll som specialistutbildad sjuksköterska på sjukhus. Metod: En systematisk litteraturstudie med sökningar utförda i databaserna CINAHL och PubMed. Sökningarna utfördes 2021-10-12 – 2021-10-18. 10 kvalitativa studier identifierades. Resultat: Två huvudkategorier med olika underkategorier presenterar resultatet av främjande faktorer för införandet av en ny av en sjuksköterska med specialistutbildning. Stöd i den nya rollen med underkategorierna organisation, ledning och chefer, andra sjuksköterskor i avancerade roller och positiva relationer med kollegor och andra professioner samt huvudkategorin; att få en tydlig roll med underkategorierna tydlig definition av rollen och kunskap om rollen hos andra. De hämmande faktorerna summerades i tre huvudkategorier. En otydlig roll med underkategorierna okunskap om den nya rollen och brist på en tydlig arbetsbeskrivning. Negativa relationer med underkategorierna ofördelaktiga relationer med kollegor och andra professioner och brist på stöd och känslor av ensamhet. Organisatoriska problem med underkategorierna inga planer för utveckling av rollen och trukturella hinder. Slutsats: För en framgångsrik implementering av en ny avancerad sjuksköterskeroll, där kompetensen tillvaratas krävs tydliga definitioner, kunskap om rollen och stöd från organisation, ledning, chefer och kollegor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)