En kvalitativ studie om Flutter : Apputveckling inom crossplattform

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Författare: Christine Björemo; [2020]

Nyckelord: Flutter; cross-platform; Dart; Hot Reload;

Sammanfattning: Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att undersöka på vilket sätt ramverket Flutter underlättar för dagens apputvecklare i cross-plattformmiljöer. Uppsatsen belyser för- och nackdelar med Flutter utifrån apputvecklare-perspektiv. Det största problemområde från tidigare studier och forskningar inom cross-plattformutveckling är främst den undermåttliga dokumentation samt långa utvecklingstider. Denna kvalitativa studie är fokuserad på dessa problemområden och resultatet presenteras under kapitel 4 ”Resultat”. En analysmodell har utformats och använts i syfte att, för respondenter, svara på relevanta frågor där ramverket Flutter hanterar dessa viktiga problemområden. Slutsatsen av denna studie visar att det finns ett tydligt mönster där ramverktyget Flutter har satsat på att hantera dessa problemområden genom följande styrkor: Verktyget ”Hot Reload” (hjälpmedel som uppdaterar koden för att snabbt se ändringar direkt i simulatorn) Dart (ett programmeringsspråk) Dokumentation (tydlig, alltid i tid och flera olika kommunikationskanaler) Parallellt med kandidatuppsatsen har författaren utvecklat en egen app via Flutter. Syftet med denna app är att underlätta semesterplaneringen åt en avdelning på företaget AFRY. I denna kandidatuppstats används ej författarens egna upplevelser med Flutter som empiri men avslutar uppsatsen med egna reflektioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)