SFI - DEN KONTINUERLIGA VUXENUTBILDNINGEN

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur verksamheter påverkas av att vuxenutbildningen ska bedrivas kontinuerligt under hela året och vad det finns för normer, värderingar och politik som är inbäddade i den nuvarande formen av Komvux SFI. Teori: Utgångspunkt för uppsatsen har varit socialkonstruktivistisk teori med en interpretativ ansats. Den har legat till grund för arbetets metodavsnitt. Metod: Som metod används en triangulering. Det vill säga att tre metoder vävs in för att nå ett resultat. Det första metoden som presenteras är policyanalys. Den andra är intervjuanalys och den tredje som knyter ihop den insamlade empirin är en diskursanalys. Resultat: Begreppsotydligheten gällande vad kontinuerligt innebär för SFI i Sverige har under en lång tid påverkat verksamheterna. En del har fått viten och andra har fått höga kostnader under semesterperioderna vilket också har medfört sämre undervisningskvalitet. Det konstituerande språket som används i lagstiftarens policydokument värderar arbetsmark naden högt och det klumpar ihop deltagarna på SFI till en homogen grupp. Lagstiftaren använder kontinuerliga intag för att få ökad genomströmning på SFI.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)