Faktorer som bidrar till patientnöjdhet i samband med kataraktoperation

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad

Sammanfattning: Katarakt är en grumling i ögats lins som leder till nedsatt syn. Detta tillstånd är fortfarande en av de främsta orsakerna till nedsatt syn i hela världen och kataraktoperationer är därför en av de vanligaste operationerna inom ögonkirurgi. Patienter upplever att den information de får om det kirurgiska ingreppet ofta är bristfällig. Det är komplext att ge information inför en ögonoperation. Syftet med denna integrativa litteraturstudie var att belysa faktorer som bidrar till patientnöjdhet i samband med kataraktoperationer. Datainsamling gjordes i specifika databaser som CINAHL, PubMed och SienceDirect, vilka innehåller flest tidskriftsartiklar från området medicin och omvårdnad. En analys av tio artiklar genomfördes. Litteraturstudien resulterade i tre kategorier av patientnöjdhet: Information, Hälso-och sjukvårdspersonalens bemötande och Trygghet. Många olika faktorer bidrar till patientnöjdhet. De viktigaste faktorerna är att få en individuell och patientanpassad information om kataraktoperationen, att hälso-och sjukvårdpersonalen har ett respektfullt och vänligt bemötande mot patienten samt att kunna känna trygghet. Resultatet visade också att ögonsjuksköterskan har en viktig roll när det gäller att stödja och informera patienter i samband med kataraktoperationer. Genom att förstå patienters upplevelser kan ögonsjuksköterskan hjälpa och bemöta dem på ett bättre sätt. I utbildningen till ögonsjuksköterskor bör resultatet i denna litteraturstudie kunna användas men det rekommenderas att större studier görs om patientupplevelser vid kataraktoperationer i Sverige.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)