”Ett utslag av ungdomligt oförstånd i en särpräglad relation” - En kritisk granskning av Borås tingsrätts domskäl i mål B 554-15 samt Hovrätten över Västra Sveriges domskäl i mål B 3118-16

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: I mål B554-15 från Borås tingsrätt och mål B3118-16 från Hovrätten för Västra Sverige var en i domstolen könad man åtalad för att ha våldtagit en i domstolen könad kvinna. Den tilltalade påstods ha genomfört sexuella handlingar genom att otillbörligt ha utnyttjat att målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Den tilltalade fälldes för våldtäkt i tingsrätten. I hovrätten friades han eftersom han trodde att målsäganden sov när hon i själva verket var drabbad av allvarlig rädsla då handlingarna utfördes. Att utföra sexuella handlingar på en person medan hen sover respektive är drabbad av allvarlig rädsla utgör våldtäkt enligt 6:1 2 st BrB då båda tillstånden kan utgöra en särskilt utsatt situation. Enligt täckningsprincipen ska gärningspersonens föreställda händelseförlopp i tillräcklig grad korrespondera med det verkliga händelseförloppet så långt detta är bevisat i processen för att uppsåtet ska vara täckt. Det finns ingen uttrycklig reglering av kravet på uppsåt vid situationer som den i fallet. Vidare finns det inte heller något prejudicerande avgörande på området, eller vetenskapliga studier som behandlar rättsfallet. Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur tingsrättens samt hovrättens domskäl förhåller sig till gällande rätt samt genusrättsvetenskapliga teorier om sexuellt våld. Uppsatsen visar att de granskade domskälen kan ifrågasättas i förhållande till förarbeten och den straffrättsliga doktrinen. Det finns i dessa rättskällor stöd för att kravet på täckning är uppfyllt i de fall det rör sig om alternativa brottsrekvisit, även om gärningspersonens uppsåt skulle hänföra sig till ett annat brottsrekvisit än det som faktiskt har uppfyllts. Vidare konstaterar uppsatsen att domskälen bekräftar en stor del av genusrättsvetenskapliga teorier om sexuellt våld.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)