Lärares attityder till inkludering

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning:

Detta arbete är ett examensarbete i specialpedagogik på avancerad högskolenivå. Syftet med arbetet är att ta reda på vilka attityder lärare i grundskolans år 1-6 i en medelstor kommun har till att ta emot elever inskrivna i grundsärskolan i sina klasser. Vi har i arbetet utgått från en gemenskapsorienterande definition av attityder vilken innebär att det finns en skola som passar alla oavsett förutsättningar. Vi har i vårt arbete också använt oss av en modell där lärares attityder till inkludering är uppdelad i tre komponenter, en kognitiv-, emotionell-och beteendedel. Vi har använt oss av en kvantitativ metod genom en enkätstudie där respondenterna fått instämma eller ta avstånd från påståenden med hjälp av en femgradig skala. Resultaten i vårt arbete visar tendenser till att respondenterna i vår undersökning vill att elever med en utredd utvecklingsstörning skall få sin huvudsakliga undervisning i grundsärskolan. Mest negativa attityder fann vi inom den kognitiva delen, vilket i vårt arbete handlar om lärarens uppfattning om och kunskap till att ta emot elever med utvecklingsstörning. Anledningar till lärares negativa attityder kan vara att de känner att de saknar erfarenhet och kunskap samt att de saknar de resurser de anser sig behöva för att ta emot en elev inskriven i grundsärskolan. Våra resultat stämmer väl överens med de forskningsrapporter vi läst.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)