Kvinnors upplevelser av att ha barnmorskestudent närvarande under förlossningen

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Problemområde: Under förlossning är födande kvinnor i behov av stöd och närvaro. Förlossningspraktiken är en viktig del i utbildningen till barnmorska där barnmorskestudenter kommer i kontakt med födande kvinnorna. Syfte: Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av att ha barnmorskestudent närvarande under förlossningen Metod: Metoden var en kvalitativ intervjustudie med semi-strukturerade telefonintervjuer som analyserats med innehållsanalys. Resultat: Det upplevdes främst positivt att ha en barnmorskestudent närvarande, studenten kunde ge stöd och kontinuerlig information genom sin närvaro. Tilltro på studentens förmåga och erfarenhet fanns, även en oro kring kompetensbrist. Detta gjorde att kvinnorna hade behov av att ha en legitimerad barnmorska närvarande vid undersökningar och komplikationer. Slutsats: Kvinnor finner den kontinuerliga närvaron från barnmorskestudent som fördelaktig. Men mer forskning behövs inom området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)