Cirkulär ekonomi i företags årsredovisningar - En studie av hur företag rapporterar kring den cirkulära ekonomin till externa intressenter

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problemdiskussion: Flera intressenter har uppmärksammat behovet av en cirkulär ekonomi för att uppnå en hållbar tillväxt i samhället. Med en cirkulär ekonomi avses att frikoppla ökad resursförbrukning från ekonomisk tillväxt. Företag beskrivs vara väsentliga aktörer för att främja omställningen till en cirkulär ekonomi. När företag implementerar cirkulära affärsmodeller uppstår nya behov hos externa intressenter att kunna utvärdera de modeller företagen applicerar. Företagens rapportering kring cirkulär ekonomi i årsredovisningar är en viktig informationskälla för externa intressenter vid utvärdering av de cirkulära modeller företag applicerat. Samtidigt har användbarheten och trovärdigheten i den icke-finansiella information företag rapporterar i årsredovisningar diskuterats. Företagens agerande för ökad hållbarhet och hur de rapporterar kring det har tidvis lyfts fram som inkonsekvent. Detta till följd av olika faktorer i företagens omgivning som kan påverka rapporteringens utformning. Det blir därmed av intresse att studera på vilka sätt företag rapporterar kring cirkulär ekonomi i sina årsredovisningar samt möjliga faktorer bakom dess utformning. Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur företag rapporterar kring cirkulär ekonomi samt att utifrån den rapportering som sker identifiera möjliga faktorer bakom rapporteringens utformning. Metod: För att beskriva hur företag rapporterar kring cirkulär ekonomi har en innehållsanalys använts som metod. En innehållsanalys har följaktligen gjorts av årsredovisningar från 14 olika företag verksamma inom tillverkningsindustrin i Sverige. Resultat och slutsats: Företagens rapportering kring cirkulär ekonomi utgår främst från diskussioner kring cirkularitet och åtgärder för ökad cirkularitet. Uttryckliga hänvisningar till den cirkulära ekonomin förekommer, men är begränsad. Implementering av cirkulära affärsmodeller behandlas även stundtals i rapporteringen. Företagen rapporterar mest frekvent kring åtgärder för minskad resursförbrukning genom innovativ produktdesign, förnybara material samt förnybara energikällor. Det rapporteras även i stor utsträckning kring åtgärder för ökad återvinning av material och produkter. Rapportering kring återanvändning av produkter är mer begränsad. Möjliga faktorer bakom rapporteringens utformning kan vara att företag rapporterar utifrån vad som är etablerad praxis i branschen samt att rapporteringen kan påverkas av motstridiga förväntningar från externa intressenter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)