E-handelns påverkan på mindre företags internationalisering : - Fördelar och nackdelar

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Syftet med förevarande studie är att undersöka vilka för- och nackdelar e-handeln erbjudit ett mindre svenskt företag i retailbranschen under dess internationalisering och hur dessa påverkat internationaliseringen. För att besvara syftet har vi genom en kvalitativ studie och sex intervjuer och undersökt ett mindre svenskt företag som säjer stilmässigt utpräglade kläder. Undersökningen utgår ifrån tidigare e-handelslitteratur utifrån vilken tidigare föreslagna för- och nackdelar som e-handel inneburit för internationaliseringen identifieras. Dessa läggs senare till grund för undersökningen.

Resultatet av vår studie visar att e-handeln inneburit följande för- och nackdelar för fallföretaget; (1) Minskad distans och utökad räckvidd till kunder och marknader i utland. (2) Minskad risk och mindre behov av resurser vid försäljning till kunder i utlandet. (3) En positiv inverkan på möjligheten att nå ut med ett enhetligt budskap på den internationella marknaden och därmed stärka varumärket. (4) En utökad och effektiviserad kunskapsinhämtning. (5) En minskad psykisk distans till flera utländska marknader. (6) En bristfällig strategi för hur e-handeln skulle uppnå sina syften har inte visat sig utgöra en nackdel för fallföretaget. (7) E-handel har visat sig leda till konflikter med flera av dess agenter och återförsäljare. Identifierade för- och nackdelar har påverkat internationaliseringen genom att fallföretaget blivit mindre benäget att vilja använda sig av agenter i sin fortsatta etablering. Företaget försöker nu istället i högre grad etablera egna butiker på utländska marknader. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)