Fitspiration upplevs motivera till fysisk aktivitet, men korrelerar inte med kroppsuppfattning & utseendeångest : Hos unga kvinnor som studerar eller har studerat idrott- och folkhälsovetenskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar  Fitspiration är en ny sociala medie trend som består av bilder, citat, text och råd som syftar till att uppmuntra följarna till fysisk aktivitet och hälsosamma levnadsvanor. I den här studien undersöks eventuella samband mellan konsumering av fitspiration och kroppsuppfattning/utseendeångest hos kvinnor som studerar eller har (inom de senaste två åren) studerat idrott- och folkhälsovetenskap. I samma population undersöks om motivation till fysisk aktivitet skiljer sig mellan de som följer och inte följer fitspiration, samt skillnader beroende på hur ofta innehållet konsumeras. Även den subjektiva påverkan på motivation till fysisk aktivitet hos följare till fitspiration undersöks.  Metod  Deltagarna kontaktades via inlägg i elva facebookgrupper med totalt N=1822  medlemmar som studerar eller har studerat på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). I inlägget bifogades en webbaserad enkät. Enkäten är en sammanställning av frågor från enkäterna; AAI (Veale et al., 2014), EDE-Q (Fairburn & Beglin, 1994), MPAM-R (Frederick & Ryan, 1993; Ryan et al., 1997) samt några egenkonstruerade frågor. Enkäten samlades in efter en tvåveckorsperiod och datan behandlades i programmet SPSS. Resultat  N=85 kvinnor deltog i studien. Inget signifikant samband mellan konsumeringen av fitspiration och utseendeångest/kroppsuppfattning hittades. Vidare hittades inga signifikanta skillnader i motiv till fysisk aktivitet vid jämförelse mellan de som följer och inte följer fitspiration, samt hur ofta fitspiration konsumeras. En majoritet av de som följer fitspiration uppgav att innehållet motiverar dem till fysisk aktivitet. Slutsats  De icke signifikanta sambanden mellan fitspiration och utseendeångest/kroppsuppfattning går emot slutsatser från tidigare forskning på området. Mer forskning behövs för att kunna klargöra om fitspiration motiverar till fysisk aktivitet samt om det finns skillnader i motiv bakom fysisk aktivitet hos dem som följer jämfört med dem som inte följer fitspiration. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)