Anpassning till utanförskap i en förändrad värld: En metasyntes av äldres upplevelser av isolering under coronapandemin

Detta är en Magister-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: ABSTRAKTBakgrund: Coronaviruset som spreds 2019 resulterade i en pandemi. Miljontals människor världen över smittades och avled. Hög ålder var främsta riskfaktor och åldersbaserade restriktioner gällande social isolering och social distansering infördes. Endast äldre i samhället är riktigt införstådda med vad det innebär att ha just den där åldern och därför bör de lyssnas till. Genom att förstå komplexiteten i äldres upplevelser, kan personcentrerade interventioner utvecklas för att optimera äldres copingförmåga.Syfte: Att belysa tillgänglig evidens gällande äldres upplevelser av isolering under coronapandemin.Metod: Systematisk översikt genomförd som metasyntes med kvalitativ induktiv ansats som omfattade 12 artiklar. Analys gjordes enligt Burnards (2008) innehållsanalys med tillägg av Polit och Beck (2021).Resultat: Ett övergripande huvudtema framkom, Anpassning till utanförskap i en förändrad värld med två teman och sju kategorier. Under första temat: En förlorad vardag framkom att en orolig tid uppstod med svårigheter att förhålla sig till en förändrad livssituation. Under andra temat: En ny vardag framkom att äldre anpassade sig till det nya normala. Genom tillgängliga resurser hittades nya vägar för att hantera det dagliga livet.Slutsats: I resultatet framkom att äldre upplevde utanförskap under isoleringen, kulturella paralleller kunde dras, och teknologin var av stor betydelse. Äldre kände sig inte lyssnade till eller delaktiga. Likheter och skillnader gällande hantering av restriktioner av pandemin samt upplevelser av isoleringen varierade. Beroendet av teknik ökade för att bevara sociala relationer, underlätta vardagen och upprätthålla livskvalité.Nyckelord: Coronapandemi, social isolering, upplevelser, äldre

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)