Kan yoga minska stressrelaterade besvär? en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Fysioterapi

Sammanfattning: Bakgrund: I närmare 5000 år har olika former av yoga och meditation praktiserats. Yoga och meditation används också idag med positiv effekt vid en mängd olika sjukdomstillstånd och tillstånd där astma, bronkit, hypertension, diabetes, kronisk smärta, förbättrad psykisk ohälsa samt minskad stressnivå är några exempel på möjliga användningsområden. Stressen ökar i vårt dagliga samhälle och därmed ökar risken att individen drabbas av ett flertal stressrelaterade ohälsotillstånd, inkluderat kardiovaskulär sjukdom, diabetes, utmattningssyndrom samt mentala tillstånd som ökad ångest och depression. Därmed blir också långtidssjukskrivningarna fler. Syfte/Frågeställning: Att granska hur och med vilket resultat man i kliniska studier har undersökt yoga och dess effekter på stressnivån hos individer med stressrelaterade besvär och tillstånd, samt notera vilka de eventuella effekter visar sig vara. Frågeställningar: 1.Vilka populationer har man tillämpat yogan på i studier som undersökt stress och yoga genom kontrollerade kliniska tester? 2.Vilken typ av utfallsmått har man använt för att mäta stress? 3.Vilka, om några, effekter av yoga har man kunnat påvisa? Studiedesign: Icke-systematisk litteraturstudie. Metod och Material: Granskning av 15 vetenskapliga studier hämtade från databaserna PubMed, Chinal och PsycINFO. Av de befintliga studierna var 14 stycken randomiserade kontrollerade studier och en var endast kontrollerad studie. Samtliga var publicerade mellan januari 2009 och december 2014. Resultat: De diagnoser som finns presenterade är; Irritable Bowel Syndrome (IBS), posttraumatiskt stress-syndrom (PTSD), Generalized Anxiety Disorder (GAD), astma, hypertension och olika cancerdiagnoser, samt fem studier där deltagarna hade olika stressrelaterade besvär. Utfallsmått som användes var olika varianter av biologiska mätningar samt The Perceived Stress Scale (PSS). Utöver dessa har ytterligare sju olika formulär använts för att mäta stressnivån på något varierande sätt hos deltagarna i de olika studierna. Artiklarna till denna litteraturstudie har genom olika yoga och mindfulness-interventioner undersökt effekten av yoga vid stress varav 13 har kunnat visa på signifikanta stressreducerande effekter medan 2 inte har kunnat visa det. Konklusion: Resultatet i litteraturstudien kan tolkas som att yoga och meditation kan ha positiv effekt för flera patientgrupper där effekt på stress kan räknas in. Flera av studierna poängterar dock att mera forskning behövs innan man kan dra helt säkra slutsatser av deras resultat. Medicinsk yoga är en kostnadseffektiv behandlingsmetod som kan förbättra situationen för patienter med stressrelaterade diagnoser och tillstånd. Denna metod är på uppgång inom fysioterapin, dock bör professionen ännu behålla en kritisk inställning då bevisen är osäkra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)