Cirkulär ekonomi inom klädbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Industriell produktion

Författare: Christoffer Marin; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Sammanfattning

Cirkulär ekonomi är ett koncept vars främsta princip är att eliminera avfall genom att skapa ett slutet kretslopp mellan konsument och tillverkande företag. Det bygger på att produkter som konsumenter slänger efter bruk ska, via diverse restaureringsprocesser, antingen direkt återanvändas av konsument eller återvinnas till nytt material för produktion. Konceptet framkom ur idén om att den resursförbrukning tillika avfallsbildning i tillverkande industrier inte är långsiktigt hållbar då naturresurser blir alltmer knappa. En industri som svarar för stor del av den globala resursförbrukningen och avfallsbildningen är klädbranschen.

I denna rapport analyserar jag hur man kan använda sig av och tillämpa den cirkulära ekonomins principer för att sluta kretsloppet inom klädbranschen. Jag har kommit fram till att detta främst kan göras på två sätt, att laga och återanvända eller att återvinna kläder. För att återanvända textilier har två tillvägagångssätt identifierats. Det ena är att införa lagnings/skrädderitjänster i klädbutik, tillhandahålla verktyg till konsumenter eller via tredje part. Det andra är att utveckla marknaden för begagnade kläder, exempel genom att utveckla nätbaserade marknader där kunderna själva hanterar transaktioner. För att sluta kretsloppet genom återvinning har jag analyserat metoder för att återvinna nylon och bomull. Vidare har jag dragit slutsatsen, via en fallstudie, att storskalig återvinning av cellulosabaserade textilier i Sverige förefaller genomförbar, både ur ett ekonomiskt och ur ett miljömässigt perspektiv. Fallstudien visar exempelvis att klädtillverkare kan sänka sina materialkostnader för bomull med 56,9 procent och att man minskar vattenförbrukning motsvarande 8 procent av vattenförbrukning per capita i Sverige.

Att sluta kretsloppet inom klädbranschen har dock visat sig ställa krav på de befintliga organisationsstrukturerna och på att företag måste arbeta aktivt för att anpassa sina affärsmodeller till att vara långsiktigt hållbara ur ekonomiska, såväl som sociala och miljömässiga aspekter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)