SeamFlex - Ett strategiskt åtgärdsprogram för framtidens flexibla arbetsplats En kvalitativ fallstudie om vilka strategiska åtgärder de kommersiella fastighetsbolagen bör genomföra för att skapa flexibilitet och enkelhet för kommersiella kunder.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Albin Berntsson; Emanuel Sandström; [2021-06-30]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Världen förändras allt snabbare i takt med att teknik och innovativa lösningar utvecklasoch skapar flexibilitet och enkelhet. De kommersiella fastighetsbolagen, som traditionellthar varit relativt konservativa, står nu inför en kommande omställning. För att följa med isamhällets utveckling och inte bli utkonkurrerade av nya aktörer krävs utveckling inomnya områden. Fastighetsbolagen finner därför ett antal incitament för förändring av sinastrategier. Nya värden ska komma att adderas till deras affärsmodeller - Det handlar inuläget om att skapa de förutsättningar som krävs för att göra kundernasanvändarupplevelse flexibel och enkel.Dock kvarstår det faktum att det råder stor osäkerhet om vilka strategiska åtgärder somkrävs för att generera nödvändiga förutsättningar till flexibilitet och enkelhet. I denteoretiska referensramen presenteras ett antal olika omständigheter och strategiskaåtgärder (utvecklingsområden) som möjligen kan driva på utvecklingen mot flexibilitetoch enkelhet.Gemensamt för innehållet i den teoretiska referensramen är dock att det är relativt abstraktoch teoretiskt med ett genomgående fokus på vad som bör göras. För att besvara fråganhur fastighetsbolagen ska åstadkomma det som krävs för att skapa förutsättningar förflexibilitet och enkelhet behövs konkreta, strategiska åtgärder. Dessa strategiska åtgärdersammanfattas och presenteras i ett strategiskt åtgärdsprogram - SeamFlex.SeamFlex kan bidra till utvecklingen av fastighetsbolagens affärsstrategier ochframväxandet av framtidens smarta arbetsplats med flexibla förutsättningar. Dennautveckling genererar i bästa fall långsiktig avkastning för fastighetsbolagen, men ocksåförbättrade förutsättningar för kunder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)