Energy savings by using low energy light bulbs and automation,and the impact on the power quality

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

Författare: Robert Björn; Anders Westlinder; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Detta examensarbete har utförts i samarbete med Kjell & Company som är en rikstäckande butikskedja som tillhandahåller hemelektronikprodukter via internet och 55 butiker fördelade över 30 orter. Syftet med detta examensarbete är att jämföra elförbrukning och kostnader för olika lågenergilampor med glödlampan som referens samt att studera elkvalitén med avseende på eventuella nätstörningar lamporna kan ge upphov till och även undersöka om det går att minska elförbrukningen genom att automatisera exempelvis belysning och annan elutrustning. Undersökningen har gjorts genom att mäta på lampor och utrustning med hjälp av en Norma D1150 wattmeter och en Fluke 43 Power Quality Analyzer samt att utföra beräkningar på utförda mätningar och på tillverkarens angivna data. Alla mätningar har utförts med universitetets utrustning och i universitets lokaler förutom mätningen på delar av automationstesterna som mättes med en elmätare PM 300 i ett hushåll. Allt material som testerna utförts på har kommit från Kjell & Co förutom glödlamporna som är inköpta i en annan butik på grund av att Kjell & Co inte har några i sitt sortiment. Slutsatsen som kan dras av undersökningarna blir att genom att byta ut gamla glödlampor mot halogen- eller lågenergilampor går det att göra en betydande energi- och kostnadsbesparing. Vad gäller de övertoner som alstras av de enskilda lågenergilamporna är övertonshalten i strömdelen hög men strömmen i sig väldigt låg, i milliamperenivå. Därför är det svårt att se att dess inverkan ska vara av någon betydelse för elkvalitén idag. I fråga om automatiseringen av mediautrustningen går det att göra en energivinst så länge som utrustning ansluten i slaveuttagen förbrukar mer än grenkontaktens 2,2 W. När det gäller automatiseringen av en lampa med rörelsevakt så gav det i detta fall en energibesparing men om andra mätmetoder används eller är lyset alltid släcks manuellt när det inte behövs kan det ge andra utfall.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)