Att hitta arbete för livet - En uppsats om arbetsnöjdhetens källor och effekter

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Med bakgrund i idén att lyckliga medarbetare är mer produktiva har det här arbetet tittat närmare på vad människor ser som viktigt för att de ska känna en arbetsnöjdhet. För att få inblick i människors tankar kring konceptet har fyra intervjuer gjorts med fyra personer som alla har längre arbetslivserfarenhet. Med stöd i de intervjuerna menar jag att man kan dela upp arbetsnöjdheten i tre beståndsdelar som delvis överlappar med varandra. Det här sättet att se på arbetsnöjdhet kan också användas för att beskriva personligheter, där det som skiljer människor åt är vilka delar av arbetslivet som har störst inverkan på den egna arbetsnöjdheten. Omfattningen på undersökningen är något begränsad; att göra liknande undersökningar i större omfattning hade varit intressant i framtiden. Resultaten är speciellt intressanta för människor som har chefs- eller ledarroller eller för människor som arbetar med personal- och arbetslivsfrågor på olika sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)