Revisionspliktens avskaffande : En studie om revisionsbyråernas strategi- och implementeringsarbete för att anpassa sig till omvärldsförändringen.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Författare: Patrik Bojent; Maria Åhlander; [2017]

Nyckelord: strategi; revisionsplikten;

Sammanfattning: Examensarbete, Företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, kurskod 2FE90E/2FE92E, VT 14 Författare: Patrik Bojent, Maria Åhlander Handledare: Pia Nylinder Titel: Revisionspliktens avskaffande. En studie om revisionsbyråernas strategi och implementeringsarbete för att anpassa sig till omvärldsförändringen. Bakgrund: 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för små aktiebolag. Hur revisionsbyråerna har arbetat med sina strategier för att klara den förändringsprocess som revisionspliktens avskaffande inneburit, ligger till grund för detta arbete. Syfte: Syftet med detta arbete är att analysera vilka strategier revisionsbyråerna har använt sig av för att anpassa sig till den omvärldsförändring som revisionspliktens avskaffande inneburit och hur de har lyckats implementera dessa i organisationen. Metod: Studien består av kvalitativa intervjuer på fem revisionsbyråer av olika storlek i Växjö. Personerna som har intervjuats var i ledande position på revisionsbyråerna. Resultat, slutsatser: Revisionsbyråerna som har studerats har hanterat omvärldsförändringen på lite olika sätt, men alla upplevde att förändringen blev mindre omfattande än förväntat. De har därför inte gjort några stora strategiska förändringar. Alla har valt att fokusera mest på sina kunder och att bibehålla en så hög kvalité och en så bra relation med sina kunder som möjligt. Revisionspliktens avskaffande har gjort att andelen revision för de flesta har minskat, men den minskade revisionstiden har ersatts med andra tjänster, främst rådgivning och redovisning. Totalt sett upplever revisionsbyråerna därför inte att de har tappat intäkter, utan att det är relativt oförändrat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)