Är onboarding nyckeln till arbetsmotivation? : En kvantitativ enkätstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka om en framgångsrik onboarding-process hade ett signifikant linjärt samband med arbetsmotivation. ”Onboarding” beskrivs som processen där en nyanställd introduceras till en ny tjänst och organisation (Caldwell & Peters, 2018). Studien mätte huruvida respondenterna upplevde en framgångsrik onboarding-process eller ej, samtidigt mättes respondenternas upplevda arbetsmotivation genom att se tillbaka på de tre första månaderna av den senaste eller nuvarande anställningen. Studien var kvantitativ med en deduktiv ansats, där mätinstrument som användes var en webbaserad enkät som utgick ifrån The Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale (WEIMS) av Tremblay, Blanchard, Taylor och Pelletier (2009) samt Gupta, Bhattacharya, Sheorey och Coelhos (2018) ´s studie som mätte onboarding-processens framgång. För dessa skalor beräknades Cronbach alpha vara mellan ,56 och ,87.Ett bekvämlighetsurval utfördes och totalt N=143 respondenter medverkade. Data analyserades genom Pearson korrelationsanalys samt separata enklalinjära regressionsanalyser mellan samtliga variabler. Resultatet visade både positiva och negativa signifikanta samband. Studien fann att forskningsområdet är i behov av forskning som är anpassad efter svensk kultur för allmän generalisering av studiens syfte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)