Mellanbanksavgifter i systemet för kortbetalningar En undersökning av gränsöverskridande handel för kortbetalningar och dess konkurrensbegränsande effekt

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Bakom den transaktion som sker när en konsument köper något av en näringsidkare, och betalar med kort, finns ett omfattande system. Detta system utgörs oftast av fyra parter och en systemägare. De fyra parterna är kortinnehavaren, den utgivande banken, näringsidkaren och den inlösande banken. Mellan de två nämnda bankerna uppstår en så kallad mellanbanksavgift varje gång kortinnehavaren drar sitt kort i näringsidkarens kortläsare. Denna avgift har enligt kommissionen verkat konkurrensbegränsande medan samarbetet mellan bankerna har påståtts utgöra en priskartell. I den här rättsvetenskapliga uppsatsen kommer läsaren i kontakt med EU:s konkurrensregler. Två stora systemägare, på området för gränsöverskridande handel med kortbetalning, är MasterCard och Visa. Båda dessa världsomspännande företag har varit objekt för EU-kommissionens beslut om konkurrensbegränsande förfarande. I det förra fallet överklagades ärendet till tribunalen medan det senare fick ett undantag från huvudregeln beviljat av kommissionen. Uppsatsen är avgränsad till att enbart undersöka marknaden för gränsöverskridande handel inom Europa. Bankernas intresse av mellanbanksavgiften är stor, eftersom den genererar vinst, och de hävdar att kortsystemet inte kan fungera utan avgiften. Enligt EU-kommissionen kan systemet fungera bra utan mellanbanksavgifter och det finns exempel som också bevisar detta. Problemen som kan uppstå, i samband med tillämpningen av mellanbanksavgifterna, är ett relativt nytt och oreglerat område och har under en längre tid varit en kontroversiell fråga. Enligt uppgifter arbetar kommissionen med en rättsakt som förväntas publiceras under våren 2013. Den europeiska centralbanken har dock gjort ett försök till vägledning genom en skrivelse som syftar till att hjälpa de inblandade aktörerna vid tillämpning av de regler som idag finns på området. I denna uppsats kommer författaren själv, att ge förslag till en rättsakt som i framtiden kan tillämpas vid prissättning av bankernas mellanbanksavgifter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)