Kravställningar och språkförmågor : En analys av kursplaner i svenska tillhörande Lpo 94/Lgr11

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

Sammanfattning: I det här arbetet jämför jag kunskapskrav, syfte och målsättningar för språkförmågorna läsförståelse och skrivförmåga i de två kursplanerna för svenska tillhörande de två senaste läroplanerna Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 och Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet Lgr11. Jag undersöker dessutom om någon av dessa två språkförmågor prioriteras i någon av kursplanerna. Metoden för min undersökning är textanalyser och klusteranalyser i flera steg. Jag analyserar också begripligheten i kursplanernas formuleringar. Resultatet visar att min hypotes om att läsförståelse prioriteras framför skrivförmåga i den nu aktuella läroplanen Lgr11 stämmer. Min hypotes grundar sig på Sveriges resultat i PISA-undersökningarna för åren 2000–2018. Sverige visar sjunkande resultat 2003, 2006 och 2009 och mitt antagande utgår ifrån att dessa sjunkande resultat är ett bidragande motiv till förändringarna i kursplanerna i svenska och formuleringarna däri. Ett av de konkurrerande imperativen för läroplans-reformen Lpo 94>Lgr11 tycks för regeringen ha varit att svensk skola ska prestera bättre i de internationella PISA-undersökningarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)