Djembe och Sabar i Sverige. Hur upplever förmedlare av två västafrikanska musik- och danstraditioner sina möten med det svenska musiksamhället?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka hur förmedlare, i detta fall välutbildade och erfarna lärare, dansare och musiker inom de västafrikanska traditionerna Djembe och Sabar upplever sina möten med det svenska musiksamhället när de lär ut och praktiserar dessa traditioner i Sverige. Den viktigaste forskningsfrågan är därför: Vad berättar förmedlare av de västafrikanska musik- och danstraditionerna Djembe och Sabar om sina möten med publik och elever i Sverige? Detta är en kvalitativ studie som baseras på intervjuer. Resultaten visar att informanterna har upplevelser av att: a) förutsättningarna för lärande när det gäller och musik och dans i Sverige respektive i Västafrika skiljer sig markant åt, b) de västafrikanska traditionerna löper risk att förenklas och missförstås när de tolkas i det svenska musiksamhället, c) en av orsakerna till detta är att det svenska samhällets mera formella och teoretiska undervisningstraditioner skiljer sig från den muntliga kultur som präglar undervisningen i Guinea, Senegal och Gambia, d) dessa skillnader kan leda till fruktbara möten mellan västafrikanska musiker och lärare å ena sidan och deras svenska kolleger å den andra, samt att e) kunskapen och traditionen hos utövare av och lärare i Djembe- och Sabartraditionerna bidrar till ett positivt kulturellt inflöde i det svenska samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)