Inlärningseffekter av upprepade test jämfört med gruppdiskussioner

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för psykologi

Författare: Peter Reinikainen; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Upprepad testning vid inlärning förstärker långtidsminnet. Fenomenet är även känt som testeffekten (Roediger & Karpicke, 2006). Huvudsyftet med föreliggande studie var att undersöka testeffekten och jämföra den med inlärningseffekter av gruppdiskussioner. Andra syften var att undersöka om inlärning påverkades av individuella skillnader samt av testfrågornas komplexitet. Experiment genomfördes under fyra tillfällen och sammanlagt tolv studenter medverkade. Resulta en visade att upprepade test ger signifikant bättre effekt på inlärning jämfört med gruppdiskussioner. Inlärningen påverkades av testfrågornas komplexitet. Mindre komplexa faktafrågor tenderade falla lättare i glömska i jämförelse med komplexare förståelsefrågor. Individuella skillnader i kognitiva förmågor och arbetsinsatser påverkade däremot inte inlärningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)