Skrivlärande med hjälp av LTG metoden – En kvalitativ undersökning i två skolor

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: SammanfattningVi har valt att i denna uppsats rikta in oss på elevers skrivutveckling och har fått inspirationtill vår undersökning utifrån en specialiseringskurs om elevers läs- och skrivutveckling. Föratt få svar på de frågeställningar vi hade, besökte vi två skolor. Syftet med dennaundersökning är att lyfta fram hur elever i årskurs ett ser på sitt skrivlärande samt ta reda pålärarnas och fritidspedagogernas strategier för att kunna hjälpa eleverna att erövraskriftspråket. Frågeställningarna för undersökningen blev: Vad är elevernas uppfattning kringhur de lär sig skriva? Vilka strategier har lärarna och fritidspedagogerna för att utvecklaelevernas förmåga att skriva? Vi har genomfört en kvalitativ undersökning som baseras påintervjuer. Inför besöken utarbetade vi intervjufrågor. Sammanlagt intervjuades två lärare, tvåfritidspedagoger och deras tio elever i årskurs ett. Vår teoretiska utgångspunkt är ettsociokulturellt perspektiv.Resultatet av undersökningen visar på flera likheter i de båda skolorna beträffandeintervjuerna med lärare och fritidspedagogerna. Lärarna använder sig av LTG - metodenvilket främjar elevernas samspel med varandra vid gemensamma aktiviteter. Lärarna utgårfrån en gemensam text där varje elev får bidra utifrån sin egen kunskapsnivå. Samtliga eleverger liknande svar om uppfattningen om sitt eget skrivlärande. Vår sammanfattning avfritidpedagogernas intervjuer visar att fritidsverksamheten skiljer sig från skolverksamheten.Vår förhoppning är att läsaren av denna uppsats ska kunna få ett bra underlag och en bild avhur en lärare bär sig åt för att lära, hjälpa, stödja och vidareutveckla sina elever att erövraskriftspråket.Som slutsats har vi kommit fram till att det inte är enbart metoden som läraren använder somär avgörande beträffande elevernas skrivlärande, utan det är metoden tillsammans medlärarens tidigare erfarenheter som gynnar elevernas skrivlärande.    

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)