Utveckling av köpcentrum : En studie av faktorer som ligger till grund för utveckling av köpcentrum i Stockholmsregionen

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Bygg- och fastighetsekonomi; KTH/Bygg- och fastighetsekonomi

Sammanfattning:

Detaljhandeln har under de senaste tio åren ökat och konsumenten idag konsumerar allt mer. Detta har bidragit till att köpcentrumen har blivit en allt viktigare del i detaljhandelsmarknaden och konsumentens vardag. Köpsamhället har förändrats och konsumenten kräver idag mycket mer av sin shopping upplevelse. Hårda och mjuka faktorer har blivit viktigare att beakta vid utvecklingen av köpcentrum. De utländska aktörernas allt mera växande intresse har påverkat förvaltningen och utvecklingen av köpcentrum på den svenska marknaden och i kombination med den krävande konsumenten så måste köpcentrumen idag förändras allt oftare. I detta arbete har en studie gjorts  över sex stycken köpcentrum i Stockholmsregionen. Studien syftar på att undersöka vilka faktorer som ligger till grund för utveckling av ett köpcentrum samt om det i Stockholm pågår en "renoveringshets". En analys över varför vissa köpcentrum är framgångsrikare än andra har även gjorts. Betydelsen av utveckling och aktiv förvaltning har växt. När ett köpcentrum inte längre klarar av att möta behovet från konsumenter eller hyresgäster, om byggnadens tekniska standard inte är hållbar eller när konkurrensen blir för stor kan det behövas en utveckling av något slag. Utveckling kan även ses som en värdehöjande åtgärd för att säkra ägarnas investering och öka dess avkastning. Olika faktorer som påverkar utvecklingen kan vara marknad, koncept, design samt timingsfaktorer. Timingsfaktorn har tillsammans med aktiv förvaltning stor betydelse för hur framgångsrikt köpcentrumet kommer att vara. Den allt ökande takten på renoveringar i Stockholmsregionen har inget att göra med en hets på marknaden. En ökande detaljhandeln i kombination med allt mer krävande konsumenter har påverkat köpcentrumen och skapat behovet av utveckling. För att lyckas måste köpcentrumen kunna erbjuda mer än en vanlig shoppingupplevelse och en renovering är en del av den utvecklingen. Mervärden, ett slående koncept och en bra butiksmix är några av faktorer som har blivit allt viktigare på dagens marknad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)