”UTAN VARANDRA KAN VI INTE FUNGERA” - En kvalitativ studie om hur socionomers roll uppfattas av andra professioner inom psykiatrin

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur andra professioner inom hälso- och sjukvård uppleversocionomer i de multiprofessionella teamen, samt undersöka vilken status och legitimitetsocionomyrket som profession har i dessa verksamheter. Vi har genomfört åtta intervjuer medpersoner tillhörande olika professioner. Dessa personer arbetade på psykiatriska mottagningari Väst-Sverige. Vi har analyserat dessa intervjuer med hjälp av innehållsanalys. Som teoretiskutgångspunkt har vi använt oss av professionsteori med tillhörande begrepp ”jurisdiktion” samt”diskretion”. Vi har även använt oss av rollteori, i form av strukturfunktionalistisk rollteorisamt den dramaturgiska rollteorin. Vår studie visade att socionomernas roll inom detmultiprofessionella teamet är viktig samtidigt som den är svårdefinierad och komplex. Studienvisade även att socionomerna upplevs ha hög status och legitimitet men att detta kan bero påhur socionomerna framställer sig själva i det multiprofessionella teamet. Det framkom vidareatt socionomers kompetens kan upplevas som missförstådd. På grund av detta användsmöjligen inte socionomer i dessa verksamheter på rätt sätt. I studien framkom att en lösning pådetta problem skulle kunna vara att införa en legitimation för kuratorer inom hälso- ochsjukvård. Genom detta skulle gruppens status och legitimitet kunna öka då en legitimation kanmöjliggöra att socionomers roll blir mer tydlig och skulle även kunna avgränsakunskapsområdet för professionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)