Akut omhändertagande vid fysiska trauman : en litteraturstudie om patienters upplevelser

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige är fysiskt trauma den vanligaste dödsorsaken för personer under 45 år och det omkommer runt 3000 människor varje år efter ett fysiskt trauma. I slutenvården upptar traumapatienter 440 vårdplatser dagligen. När vårdpersonal utsätts för stressande och akuta situationer vid omhändertagandet av traumapatienter på akutmottagningen finns risk att fokus endast hamnar på att praktiska uppgifter utförs och att patienters andra behov inte tas om hand eller tillgodoses. Det finns även en risk att patienter känner sig objektifierade då de endast tolkas utifrån mätvärden och inte efter mående. Syfte: Att undersöka hur patienter som utsatts för fysiska trauman upplever omhändertagande på akutmottagning. Metod: Studien är genomförd som en litteraturstudie med vetenskapliga artiklar från CINAHL och PubMed. Åtta artiklar ingår i studien och de analyserades med utgångspunkt i Kristenssons integrerade innehållsanalys. Resultat: Patienternas upplevelse av omhändertagandet efter erfaret fysiskt trauma sammanfattas i fyra olika kategorier: upplevelsen av första mötet, kommunikationens betydelse, akutmiljöns betydelse och ickeverbalt omhändertagande.  Slutsats: Resultatet visade att i det initiala skedet så kände sig patienterna väl omhändertagna och betydelsefulla. En av de avgörande faktorerna för ett gott omhändertagande var en god kommunikation. Vid ett värdigt omhändertagande minskade risken för att patienterna skulle känna sig objektifierade och avhumaniserade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)