Beteendeanalys för ledare : En fallstudie av en ledares effektivitet i samband med ett OBM-baserat coachprogram

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Sammanfattning:

Trots omfattande forskning om ledarskap saknar vi fortfarande viktig kunskap om hur ledare kan förbättra sin effektivitet. Denna studie utvärderar om ett coachprogram, vars innehåll är baserat på beteendeanalytiska principer, kan användas för att förbättra en chefs effektivitet. Designen är en fallstudie där data för beteende- och resultatmått samlades in vecko- och månadsvis under en baslinjeperiod samt en interventionsperiod. En chef för en säljavdelning i ett svenskt företag deltog i studien, och mottog coaching i en kombination av självstudier, hemuppgifter, och möten. En tydlig höjning av viktiga målbeteenden för gruppen, genomförda kundmöten, kunde observeras efter interventionen. Dessutom förbättrades gruppens resultat mätt som försäljning. Resultaten tyder på att beteendeanalytiska principer kan användas av chefer för att utveckla sitt ledarskap. Vidare verkar en coachande metod kunna användas för att göra kunskaperna om beteendeanalys praktiskt användbara för chefer. Kommande forskning skulle kunna undersöka om detta resultat kan generaliseras genom att upprepa studien i andra organisationer och med fler coacher.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)