cis- och normer i samhället."> cis- och normer i samhället uppsatser examensarbeten examensarbete examensjobb uppsats stipendier stipendium uppsatsämne uppsatsämnen">

"Vad är det här nu? Ännu ett ord?" : En studie av prefixet cis- och normer i samhället

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande; Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

Sammanfattning:

Det finns en allmän uppfattning och en starkt förankrad föreställning om att kön är någonting statiskt som inte kan ifrågasättas eller ändras. Språk kan förmedla och upprätthålla diskriminerande åsikter och vara privilegierande för människor som är bekväma med, och följer rådande normer.

I denna studie fokuseras prefixet cis-, som beskriver människor som lever som, och identifierar sig själva i enlighet med de normativa föreställningar som råder i samhället. Studiens teoretiska ramverk och metodologiskt tillvägagångssätt bygger på den kritiska diskursanalysen (CDA). Utvalda blogginlägg samt tidningstexter som berör prefixet cis- har analyserats för att få förståelse för vad prefixet cis- betyder för personerna som använder det. Som analysverktyg används innehållsanalys samt korpusanalys.

Resultatet av undersökningen visar att ord med prefixet cis- främst används av två aktörer i samhället: transpersoner och feminister. Innehållsanalysen visar att dessa aktörer använder prefixet cis- med olika innebörd och att ord med prefixet cis- är politiskt laddade. Korpusanalysen visar att prefixet cis- är ett produktivt förled som förekommer i olika sammansättningar och används i olika kontext. Ord med cis- som förled fyller en funktion för att kunna belysa normen i samhället och på så vis kan debatten nyanseras kring det som ses som självklara rättesnören. Det vill säga det binära könssystemet och patriarkala maktstrukturer.

Vidare visar korpusanalysen att sammansättningar med prefixet cis- har blivit mer etablerade i tryckt press och att ordet cisperson är det mest frekvent förekommande av de undersökta orden i studien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)