Geografiundervisning på högstadiet : Geografilärare med olika ämneskombinationer och deras syn på ämnet samt utformning av undervisning

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

Författare: Adam Gärdsberg; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Gärdsberg, A. 2017. Geografiundervisning på högstadiet – Geografilärare med olika ämneskombinationer och dess ämnessyn samt utformning av undervisning. Naturgeografiska institutionen, Uppsatser, Stockholms Universitet. Den här studien undersöker hur geografilärare med olika ämneskombinationer på högstadiet ser på geografiämnet och hur de utformar sin undervisning och därigenom ta reda på ifall det är några skillnader mellan geografilärare som har en samhällsvetenskaplig ämneskombination och geografilärare med naturvetenskaplig ämneskombination. För att uppfylla syftet och besvara på frågeställningarna har kvalitativa intervjuer genomförts med aktuella lärare från båda lärargrupper. Det visar sig att bilden av geografiämnet är relativt likartad mellan grupperna och överensstämmer även med inflytelserika geografididaktikers beskrivning av ämnet. Lärarna i båda grupper lyfter fram ämnets tvärvetenskaplighet som en styrka vilket bidrar till en helhetssyn. Däremot finns det generella skillnader i hur grupperna utformar sin undervisning. Den samhällsvetenskapliga gruppens geografiundervisning domineras av kulturgeografiskt innehåll medan den naturvetenskapliga gruppen har en jämn fördelning av kultur- och naturgeografiskt innehåll samt värderar integreringen av båda discipliner högre. Keywords: Geografi, högstadiet, ämnessyn, didaktik, SO, NO Handledare: Cecilia Lundholm, HSD

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)