Personers upplevelser av att leva med pankreascancer : en litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: Pankreascancer är en ovanlig men allvarlig cancerform som innebär en förändrad livssituation för personer som drabbas. Deras erfarenheter bör lyftas för att öka möjligheter att möta deras behov och ge god omvårdnad. Syftet var att beskriva personers upplevelse av att leva med pankreascancer. Litteraturstudien genomfördes med induktiv kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats och åtta vetenskapliga artiklar inkluderades i analysen. Analysen resulterade i sex kategorier; Att få diagnosen uppfattades som ett hot och var svårt att acceptera, att det dagliga livet styrdes av sjukdomen, att inte längre vara samma person som tidigare, att brist på tydlighet skapade osäkerhet, att känna oro över behandling och att överleva samt att vara tvungen att ta svåra beslut. Resultatet visade att få diagnosen kunde vara svårt och väcka starka känslor. I resultatet framkom även att sjukdomen begränsade möjligheter att vara aktiv samt upprätthålla dagligt liv. Andra kunde se på dem annorlunda till följd av sjukdomen och information inom vården kunde uppfattas som bristfällig. Oro över återfall och behandling kunde bero på hög återfallsrisk och att behandlingen uppfattades som omfattande, medan hopp kunde vara en drivkraft. Personer kunde uppleva att det var svårt att ta beslut om behandling och att andra pressade dem i samband med det. Att belysa personers erfarenheter av att leva med pankreascancer kan öka förståelse. Sjuksköterskor kan stödja dem i deras livssituation genom att främja hopp, transition och lindra lidande. Med ökad kunskap får sjuksköterskor bättre kunskap och beredskap för att ge personcentrerad och optimal vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)