Entreprenörskap Hur undervisar lärare entreprenörskap vid gymnasieskolan?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Författare: Marie Fherm; [2015-03-23]

Nyckelord: Entreprenörskap; Gymnasieskolan; Samhällsutveckling;

Sammanfattning: GY11 uttalar vikten av att arbeta med entreprenörskap på gymnasiet. På Ekonomiprogrammet ligger det uttryckt i examensmålen att det ska vara ett obligatorium. Ämnet ”entreprenörskap” har en teoretisk, politisk och en praktisk bakgrund. SyfteSyftet med detta arbete är att undersöka hur lärare som undervisar i ämnet entreprenörskap förstår begreppet och hur de går tillväga i sin undervisning. TeoriDen teori som jag tar upp utgår ifrån det sociokulturella perspektivet och har grunden i Vygotskijs lära. Utbildning som innehåller entreprenörskap har en koppling till det perspektivet. Läran om entreprenörskap sker delvis i och av praktik.Även om vi utvecklas genom samspel med andra människor, måste man vara medveten om att vi alla har egna erfarenheter som vi tar med oss. Då vi agerar så gör vi det med utgångspunkt ifrån de egna kunskaperna.MetodTre fältintervjuer är gjorda vid gymnasieskolor i två andra kommuner än min egen. Intervjuerna är av kvalitativ art. Allt enligt Trost (2010) och jag har valt att göra en urvalsundersökning. Respondenter kommer från kommuner med olika näringslivsstrukturer. En kommun med tätbefolkad region där tre respondenter har intervjuats. En annan kommun med definition ”en större stad” . Där intervjuades en respondent.ResultatSamtliga lärare tror sig veta vad begreppet entreprenörskap betyder, vilket fallet inte är. Man förknippar det med likvärdiga begrepp så som entreprenöriellt lärande, entreprenörer och UF. Otydlighet från skolledning om varför det är så viktigt att undervisa i entreprenörskap, skapar okunskap om begreppet. Ingen har nämnt för lärarna att begreppet tillhör en av Europa Unionens åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande. Däremot anser inte lärarna att de ändrat sina undervisningsmetoder i och med GY11. Lärarna använder i stora drag samma metod, där de belyser Ung Företagsamhet (UF) som den största.Slutligen gör undervisning i entreprenörskap skillnad för eleverna och dess kunskapsutveckling. Genom sin utbildning i entreprenörskap och Ung Företagsamhet har eleverna lärt sig att hitta processer som är effektiva. Konceptet är av nytta för både individen själv och för samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)