Språkutvecklande arbetssätt i förskolan - möta barn på deras egna språkliga villkor

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Annika Larsson; Suzana Sörling Cavrak; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Nyckelord: Pedagogiska verktyg, språkutveckling, språkutvecklande arbetssätt, språkstödjande arbetssätt och barn i behov av särskilt stöd. AbstractSyfte: Syfte med studien var att undersöka hur barn i förskolan med försenad språkutveckling identifieras och vilka pedagogiska arbetssätt som används för att stödja barns språkutveckling. Frågeställningar som fokuseras är:● Vilka pedagogiska verktyg använder pedagoger för att identifiera barn i behov av särskilt stöd i sin språkutveckling?● Vilka pedagogiska arbetssätt använder pedagoger för att språkstimulera barn i behov av särskilt stöd i sin språkutveckling?● Hur definierar pedagoger begreppet barn i behov av särskilt stöd i sin språkutveckling?Teori: Studien utgår från sociokulturell teori, där centrala elementen i läroprocesserna är språket och kommunikation som sker i relation med andra människor (Dysthe, 2010). Utifrån det sociokulturella perspektivet sker lärandet hela tiden och att det sker i ett samband med andra människor och i olika miljöer (Ahlberg, 2009). I sociokulturell teori handlar det om lärandets villkor och begrepp, där verktyg eller redskap har en stor betydelse i den praktik som studeras (Säljö, 2014). I denna studie fokuseras språkanvändning och kommunikation vilket är viktiga delar inom sociokulturell teori. Metod: Datainsamling i denna kvalitativa studie har skett genom fältstudier, samt fokusgruppintervju med fyra pedagoger på en förskola. Syftet med studien har varit att undersöka språkutvecklande arbetssätt i en förskola genom att intervjua och observera pedagoger i sin verksamhet. Datainsamlingsmetoderna intervju och observation har varit inspirerade av ett etnografiskt tillvägagångssätt (Fangen, 2013). Analysarbete har tagit stöd i den sociokulturella teorin. Mönster har upptäckts och analyserats för att förstå sammanhang mellan teori och praktik ute på förskolan. Resultat: Studiens resultat visar att s

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)