Sjuksköterskans delegering av arbetsuppgifter

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Sammanfattning: Introduktion. Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig och har möjlighet att delegera arbetsuppgifter till vård- och omsorgspersonal. Delegeringar av arbetsuppgifter får inte görasslentrianmässigt eller på grund av personalbrist eller av ekonomiska orsaker. Delegering får endast ske när det är förenligt med god och säker vård, och den som delegerar har ansvaret för att mottagaren har förutsättningar att fullgöra uppgiften. Syftet med studien är att beskrivasjuksköterskans upplevelse av ansvar vid delegering, för- och nackdelar med delegering samt möjligheter och hinder för en säker delegering. Metod. Studien är en litteraturöversikt där både kvalitativa och kvantitativa artiklar använts. Artiklarna har analyserats enligt Fribergsanalysmetod för litteraturöversikt. Resultatet visar att sjuksköterskor är medvetna om sitt ansvar, men upplever ett missnöje över ansvaret och svårigheter i att följa lagen. De upplever en bristande kontroll och maktlöshet. Fördelar med delegering är att det kan få arbetet att fungera, det leder till möjlighet för utveckling för vård- och omsorgspersonal, och det leder till fördelar för patienten. Nackdelen är att delegeringar inte alltid blir säkra vilket leder till att patienten drabbas. Det finns olika möjligheter och hinder för en säker delegering. Dessa är kommunikation,sjuksköterskors tillgänglighet, ledarskap, ålder, erfarenhet, vård- och omsorgspersonalenskunskap och utbildning, attityd, personlighet och arbetsmoral. Slutsats. Lagar som reglerar delegeringen ställer höga krav på sjuksköterskor. Delegering minskar sjuksköterskans helhetssynöver omvårdnadsarbetet vilket riskerar patientsäkerhet och påverkar vårdkvalitet. Delegering kräver ett gott omdöme, och en tydlig kommunikation mellan sjuksköterskan och vård- och omsorgspersonal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)