Var finns de mjuka värdena i läroplanen?

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Detta är en intervjustudie om hur yoga och mindfulness används, upplevs och uppfattas i stort utifrån ett lärarperspektiv. Intervjudeltagarna är åtta lärare som använder eller har använt sig avyoga och/eller mindfulness inom sitt läraryrke. Deras berättelser om hur de upplever användningen av yoga och mindfulness och deras erfarenheter av det i skolan analyseras utifrån tre teman samt i relation till de teoretiska perspektiven KASAM och Krav-kontrollstödmodellen. Syftet med studien var alltså att lyssna på några lärares erfarenheter av att använda sig av yoga och mindfulness i sin undervisning, i vilken mån och hur det kan integreras med ordinarie undervisning samt utifrån deras perspektiv upptäckta effekter som har kunnat märkas hos eleverna efter användning av yoga och mindfulness på skoltid.För att nå fram till dessa svar har jag använt följande frågor: Kan yoga och mindfulness integreras med ordinarie undervisning och i så fall på vilka sätt? På vilka sätt uppfattas och upplevs yoga och mindfulness på skolor i Sverige enligt några lärare som själva använder sig av det? Menar dessa lärare att effekter av yoga och mindfulness upptäckts hos eleverna och i så fall vilka?Empirin består av semistrukturerade intervjuer med åtta lärare. Dessa lärare har olika bakgrund till både läraryrket samt till yoga och mindfulness. Resultaten i undersökningen visar att det finns en mängd olika sätt att ta in yoga och mindfulness i undervisningen, och att det inte behöver bli som endast pauser i ordinarie undervisning utan kan integreras med elevernas obligatoriska ämnen. Resultaten visar också att upplevelser och uppfattningar av yoga och mindfulness utanför de medverkande lärarnas egna tankar och åsikter, är till största delen positiv, men att skepsis fortfarande existerar. Till sist visar resultaten att effekterna hos elever till synes är positiva och att majoriteten av de elever som utfört yoga och/eller mindfulness trivs med det, samt vill fortsätta med det i skolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)