Hållbarhetsrapportering: En studie av frivillig hållbarhetsrapportering i stora svenska företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Hållbarhetsfrågor blir allt viktigare samtidigt som företagen har en stor påverkan på miljö och samhälle. I syfte att bekämpa klimatförändringarna och att skapa hållbara konsumtions- och produktionsmönster är det av största vikt att information om företagens hållbarhetsarbete tillgängliggörs för allmänheten. Stora svenska börsnoterade företag är erkänt duktiga på att hållbarhetsrapportera. Tidigare forskning har fokuserat på just börsnoterade företag. Börsnoterade företag är dock hårdare reglerade samtidigt som den nya hållbarhetslagen, SFS 2016:947, omfattar även icke-noterade företag.Syfte: Att ta reda på i vilken utsträckning stora svenska företag frivilligt rapporterar om hållbarhet samt att förklara betydelsen av företagsstorlek för denna rapportering.Metod: Studien bygger på kvantitativ metod och har en deduktiv ansats. Med hjälp av innehållsanalys granskas ett urval av årsredovisningar och hållbarhetsrapporter för år 2016 med avseende på hur väl dessa uppfyller de huvudsakliga kraven i den nya hållbarhetslagen. Därefter undersöks korrelationen mellan företagsstorlek och hållbarhetsrapportering under beaktning av ett antal kontrollvariabler. Slutligen analyseras och diskuteras resultatet utifrån referensramen.Resultat och slutsatser: Studien finner en positiv, signifikant korrelation mellan företagsstorlek och hållbarhetsrapportering samt att kontrollvariabeln börsnoterat har en signifikant effekt på nämnda korrelation.Förslag till fortsatt forskning: En jämförande studie mellan åren före och efter den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)