Corporate Social Responsibility - en del i marknadsföringsstrategin : en fallstudie av ett svenskt och ett brittiskt fastighetsbolag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Sammanfattning:

Denna uppsats behandlar fenomenet och begreppet Corporate Social Responsibility (CSR). Begreppet används synonymt med företags samhällsansvar och innebär att företag frivilligt vill medverka till ett bättre samhälle. Utgångspunkten är Carroll och Buchholtz mångciterade modell The Pyramid of Corporate Social Responsibility, som förklarar CSR utifrån fyra ansvar: ekonomiskt-, legalt-, etiskt- och filantropiskt. Fokus ligger på CSR som en del i ett företags marknadsföringsstrategi, med betoning på det ekonomiska-, etiska- och filantropiska ansvaret. Problemformuleringen lyder: Hur ser chefers uppfattningar om Corporate Social Responsibility, som en del i marknadsföringsstrategin, i ett brittiskt respektive svenskt fastighetsbolag ut? Syftet är att ta reda på svaret på problemformuleringen samt att se om det finns likheter och skillnader i de båda studerade företagens chefers uppfattningar om CSR. Uppsatsen har en kvalitativ metod med en deduktiv ansats, där fallstudier i form av fyra stycken djupintervjuer har använts för att samla in primärdata. De två studerade företagen är The Community Housing Group Ltd (TCHG), England respektive Halmstads Fastighets AB (HFAB), Sverige. I studien har bland annat framkommit att de båda studerade företagen använder CSRsom en del i sin marknadsföringsstrategi. Skillnaden är att HFAB har uttalat att de gör detta, medan TCHG gör det undermedvetet. Skillnaderna mellan de två studerade företagen angående om och hur de använder CSR i sin marknadsföringsstrategi beror troligen på att TCHG ännu inte har insett vikten av att marknadsföra CSR-aktiviteter, till skillnad från HFAB som har förstått vikten av att ha ett starkt varumärke.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)